2 of 5 Interleaved

Pary cyfr są kodowane przy pomocy pięciu ciemnych kresek (jedna cyfra) i pięciu jasnych (druga cyfra). Graficzny obraz jednej cyfry przeplata się z graficznym obrazem drugiej, stąd nazwa przeplatany. W kodzie tym można zakodować 18 znaków w jednym calu przy wartości X=7,5 milsów i N=2,2 milsów. Symbol składa się z:
 • cichej strefy,
 • znaku start,
 • kodowanych danych,
 • znaku stop,
 • cichej strefy.
Poniższa tabela przedstawia sposób kodowania cyfr.
Cyfra Układ
0 | | - - |
1 - | | | -
2 | - | | -
3 - - | | |
4 | | - | -
5 - | - | |
6 | - - | |
7 | | | - -
8 - | | - |
9 | - | - |

- szeroki pasek
| wąski pasek
ITF jest kodem szeroko-wąskim, tzn. występują w nim kreski tylko o dwóch szerokościach, a stosunek kresek szerokich do wąskich może mieć dowolną wartość między 2:1 a 3:1. Jest kodem samosprawdzalnym.

Przeplot graficznego obrazu cyfr.

2 of 5 Industrial

Dane w tym kodzie koduje się tylko za pomocą ciemnych pasków. Odstępy (jasne paski) pełnią rolę separatorów. Są dwa rodzaje pasków: szerokie i wąskie. Długość kodu może być dowolna. Szeroki pasek jest wielokrotnością wąskiego, a szerokości muszą być takie same dla całego kodu. Stosunek szerokości wynosi 1:3. Cyfra "1" oznacza pasek, a cyfra "0" oznacza odstęp. Kombinacja "1101" oznacza więc pasek podwójnej szerokości, odstęp, wąski pasek. Struktura kodu 2 z 5 Industrial jest następująca:
 • symbol start 11011010,
 • cyfry zakodowane zgodnie z tabelą,
 • symbol stop 11010110.

2 of 5 Matrix

Kodowanie znaków w kodzie 2 z 5 Matrix przebiega według poniższej tabeli.
Znak Układ
0 ||--|
1 -|||-
2 |-||-
3 --|||
4 ||-|-|
5 -|-||
6 |--||
7 |||--
8 -||-|
9 |-|-|
Start ||||
Stop ||||

2 of 5 Datalogic

Znak Układ
0 ||--|
1 -|||-
2 |-||-
3 --|||
4 ||-|-
5 -|-||
6 |--||
7 |||--
8 -||-|
9 |-|-|
Start |||
Stop -||

2 of 5 IATA

Znak Układ
0 ||--|
1 -|||-
2 |-||-
3 --|||
4 ||-|-
5 -|-||
6 |--||
7 |||--
8 -||-|
9 |-|-|
Start ||
Stop -|

Suma kontrolna

Kod kreskowy 2 z 5 Interleaved może zawierać sumę kontrolną (ang. check digit). Jest ona dodatkową cyfrą służącą weryfikacji, czy kod został bezbłędnie rozkodowany. Sprawdzanie poprawności skanowania jest przydatne, gdyż skanery mogą podawać błędne dane. Poniżej przedstawiony jest sposób obliczeń wraz z przykładem dla kodu 72148625.
 1. Przypisać wagi cyfrom zaczynając od prawej strony naprzemiennymi wartościami: 4, 9, 4, 9, 4, ...

  Kod 7 2 1 4 8 6 2 5
  Waga 4 9 4 9 4 9 4 9
 2. Przemnożyć kolejne cyfry przez ich wagi i zsumować wszystko.
  7*4 + 2*9 + 1*4 + 4*9 + 8*4 + 6*9 + 2*4 + 5*9 = 225
 3. Obliczyć resztę z dzielenia wartości z punktu 2 przez 10.
  225 mod 10 = 5
 4. Od liczby 10 odejmij wynik z punktu trzeciego. Wynik jest cyfrą kontrolną. Jeżeli w wyniku obliczeń wyszło 10, to sumą kontrolną jest 0.
  10 - 5 = 5
Podczas każdego skanowania skaner oblicza sumę kontrolną. Jeżeli wynik jest różny od zeskanowanego, oznacza to, że wystąpił błąd skanowania i należy je powtórzyć.

Zastosowanie

Międzynarodowe stowarzyszenie EAN przyjęło kod 2 z 5 Interleaved do znakowania opakowań zbiorczych tzw. Międzynarodowym Kodem Jednostki Wysyłkowej (ang. Distribution Unit Container Number). W 1978 roku wprowadzono normy kodowe dla wykorzystania tego kodu w przemyśle papierniczym 15 krajów. Amerykańska organizacja Uniform Code Council (UCC) przeznaczyła symbolikę ITF na potrzeby sklepów i hurtowni - do znakowania jednostek wysyłkowych.
Kod 2 z 5 Industrial znalazł zastosowanie w domach towarowych, na biletach lotniczych i opakowaniach fotograficznych.
Kod 2 z 5 IATA w 1979 roku został wybrany przez Stowarzyszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego IATA zrzeszające 150 największych światowych linii lotniczych, wspólnie z ATC (ang. Air Traffic Conference of America), do stosowania na biletach podróżnych.